Zásady ochrany osobních údajů

PRIVACY POLICY – Zásady ochrany osobních údajů PCSIL


Kdo jsme?

PFS Card Services Ireland Limited (“PCSIL”) je rychle se rozvíjející technologická společnost a instituce pro platby elektronickými penězi s pobočkami ve Velké Británii, Irsku, Španělsku, Francii a na Maltě. PCSIL má povolení a je regulována Centrální irskou bankou jako instituce elektronických peněz pod referenčním číslem C175999. Nabízíme finanční řešení pro elektronické peníze pod vlastní značkou a rovněž dodáváme finanční řešení na
klíč jiným firmám pod jejich privátními značkami včetně elektronické peněženky, předplacené karty, běžných účtů a doplňkových produktů. PCSIL svým klientům nabízí komplexní řešení zahrnující design, vývoj, implementaci a správu těchto programů.

 

Co, proč?

Je důležité, abyste přesně věděli, co děláme s osobními údaji, které nám vy a ostatní poskytnete, proč je shromažďujeme a co to pro vás znamená. Tento dokument nastiňuje přístup PCSIL k ochraně osobních údajů. Plníme tak své povinnosti uložené obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) z roku 2018, které vstoupilo v platnost 25. května 2018. Zavedení GDPR jsme uvítali, neboť tak společnost PCSIL získala další příležitost, jak ujistit své zákazníky o důrazu, který klademe na zabezpečení vašich osobních údajů a přísných pravidlech, která uplatňujeme pro jejich používání.

 

Kdo je správcem dat?

Správcem dat podle těchto zásad ochrany osobních údajů je:
PCSIL, Front Office Scurlockstown Business Campus, Trim, Co. Meath, Ireland

 

Osobní údaje, které od vás chceme shromažďovat:

Jméno a příjmení (s názvem); Datum narození;
E-mail;
Doklady o adrese; Doklady totožnosti;
Další osobní údaje, například jako nahrávky telefonických konverzací; bezpečnostní otázky, ID uživatele;
Adresa; Pohlaví;
Údaje o bankovním účtu; Telefonní číslo;
Údaje o transakcích;
Záběry z průmyslové televize, pokud navštívíte některou z našich kanceláří.


Osobní údaje, které shromažďujeme, budou použity pro následující účely: Poskytování služeb předplacených karet v rámci našich smluvních závazků; Poskytování služeb elektronické peněženky;
Poskytování služeb účtu IBAN; Zpracování informací o vašem účtu;
Ke splnění našich právních povinností v oblasti předcházení podvodům, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo zneužívání služeb;
Ověřování vaší totožnosti;
Kontaktování vás ohledně služeb, které vám poskytujeme; a pokud o to požádají orgány činné v trestním řízení při vyšetřování trestné činnosti.
Právní základ pro zpracování osobních údajů naší společností: Váš souhlas;
plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;
právní povinnost, kterou je společnost PCSIL povinna splnit; a vnitrostátní právní předpisy.

 

Veškeré oprávněné zájmy, které sledujeme my sami nebo třetí strany, které používáme: předcházení podvodům, praní špinavých peněz, financování terorismu nebo zneužívání služeb.

 

Souhlas

Udělením souhlasu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů nám dáváte svolení ke zpracování vašich osobních údajů specificky pro účely uvedené výše. Pro zpracování osobních údajů společností PCSIL je nutný souhlas, ale musí být udělen výslovně. Pokud vás budeme žádat o citlivé osobní údaje, vždy vám sdělíme, proč a jak údaje budou použity.

 

Souhlas pro děti do 16 let

Dáváte-li souhlas jménem dítěte mladšího šestnácti (16) let, vezměte prosím na vědomí, že děti potřebují zvláštní ochranu, pokud jde o jejich osobní údaje, protože si mohou být méně vědomy rizik, důsledků a bezpečnostních opatření, jakož i svých práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů pro účely používání těchto služeb. Udělením souhlasu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů jménem nezletilé osoby dáváte svolení k tomu, aby jejich údaje byly použity pro účely popsané výše.

 

Podmínky odvolání souhlasu

Souhlas s přímým marketingem můžete kdykoli odvolat tak, že se obrátíte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste souhlasili s použitím vašich údajů k provádění finančních transakcí, právo odvolat souhlas neexistuje.


PCSIL jako poskytovatel platebních služeb je povinen uchovávat údaje o finančních transakcích po dobu šesti let v souladu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími předcházení, odhalování a vyšetřování možného praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

 

Mezinárodní přenosy dat a zveřejnění třetími stranami

V omezených situacích, kdy společnost PCSIL ukládá nebo přenáší osobní údaje mimo EHP nebo EU, se na zabezpečení, šifrování a zachování integrity údajů vztahují pevně dané postupy a ochranná opatření. PCSIL bude průběžně hodnotit jednotlivé země s odpovídajícími ustanoveními o odpovídající ochraně, jako je Štít na ochranu soukromí v USA, a ustanovení o závazných podnikových pravidlech, standardní doložky o ochraně údajů nebo schválené kodexy chování. PCSIL bude dále provádět hloubkové kontroly všech příjemců osobních údajů s cílem posoudit a ověřit, zda mají zavedena vhodná ochranná opatření na ochranu údajů.

 

PCSIL se zavazuje, že nebude předávat osobní údaje mimo EHP nebo EU v plném souladu s článkem 46 GDPR a nebude údaje předávat mimo EHP nebo EU, pokud nejsou splněny následující podmínky:

Subjekt údajů má vymahatelná práva a účinné opravné prostředky;
PCSIL plní své povinnosti podle právních předpisů o ochraně osobních údajů tím, že poskytuje odpovídající úroveň ochrany veškerých osobních údajů, které jsou přenášeny (nebo pokud není takto vázána, vynaloží veškeré úsilí, aby zákazníkovi pomohla při plnění jeho  povinností);
Společnost PCSIL dodržuje veškeré přiměřené pokyny, které jí byly předem sděleny v souvislosti se zpracováním osobních údajů; a
Na písemný pokyn vymaže nebo vrátí osobní údaje (a jejich kopie), pokud společnost PCSIL není ze zákona povinna osobní údaje uchovávat.
Je-li společnost PCSIL povinna předávat osobní údaje do Spojených států amerických, bude tyto osobní údaje předávat výhradně subdodavatelům – třetím stranám, kteří splňují minimální požadavky uvedené ve Štítu na ochranu soukromí nebo ve standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu č. 95/46/ES.
V případě, že Štít na ochranu soukromí bude z jakéhokoli důvodu kdykoli v budoucnu zrušen, společnost PCSIL uzavírá smlouvy pouze s třetími subdodavateli, kteří splňují požadavky obsažené ve standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a zákazníka 95/46/ES.

 

Doba uchovávání

PCSIL bude zpracovávat osobní údaje po dobu platnosti smlouvy o poskytování služeb a bude osobní údaje uchovávat po dobu šesti (6) let od data ukončení smlouvy.


Vaše práva jako subjektu údajů

 

Po celou dobu, po kterou disponujeme vašimi osobními údaji nebo je zpracováváme, máte vy, subjekt údajů, následující práva:
Právo na přístup – máte právo požadovat kopii údajů, které o vás uchováváme;
Právo na opravu – máte právo na opravu údajů, které o vás uchováváme, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
Právo být zapomenut – za určitých okolností můžete požádat o vymazání údajů, které o vás uchováváme, z našich záznamů. Vaše údaje týkající se finančních transakcí, účtů nebo karet nemohou být vymazány z důvodu vnitrostátních právních předpisů souvisejících s předcházením podvodům, praním špinavých peněz, financováním terorismu nebo zneužíváním služeb pro trestnou činnost;
Právo na omezení zpracování – za určitých podmínek máte právo na omezení zpracování;
Právo na přenositelnost – máte právo na to, aby údaje, které o vás uchováváme, byly předány jiné organizaci;
Právo vznést námitku – máte právo vznést námitku proti určitým druhům zpracování, například pro přímý marketing;
Právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování, včetně profilování – máte rovněž být předmětem právních účinků automatizovaného zpracování nebo profilování; a
Právo na soudní přezkum, v případě, že PCSIL odmítne vaši žádost v na základě práva na přístup, sdělíme vám důvod. Máte právo si stěžovat, jak je uvedeno níže.
Všechny výše uvedené žádosti budou předány v případě, že se na zpracování vašich osobních údajů podílí třetí strana. Kopii našeho formuláře Źádosti subjektu o přístup najdete zde:
PCSIL Privacy Policy Statement | Prepaid Card Solutions | PFS   (prepaidfinancialservices.com)

 

 

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů PCSIL

 

PCSIL může příležitostně udělat změny v Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud tak PCSIL učiní, upozorní vás na změnu zveřejněním upozornění na odpovídajících webových stránkách nebo zasláním e-mailu. PCSIL vás má informovat předem. Proto se tedy ujistěte, že jste si toto upozornění řádně přečetli.

 

Stížnosti

V případě, že si přejete podat stížnost na to, jakým způsobem jsou vaše osobní údaje společností PCSIL (nebo třetími stranami, jak bylo uvedeno výše) zpracovávány nebo jak byla vyřízena vaše stížnost, máte právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu a pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti PCSIL e-mailem na adrese:
EU-DPO@emlpayments.com