Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

BANCIBO PREMIUM QC předplacená karta Mastercard® Obchodní podmínky

Platné od 1. ledna 2023

DŮLEŽITÉ INFORMACE: Tyto obchodní podmínky („Dohoda") upravují používání Platebních služeb definovaných v článku 1, které poskytuje společnost PFS Card Services (Ireland) Limited, 2nd Floor La Vallee House, Upper Dargle Road, Bray Co. Wicklow, Ireland, A98 W2H9 , jejíž údaje jsou uvedeny v článku 2 („my“,
„nás“, „naše“), všem osobám, jejichž žádost schválíme („Zákazník“, „vy“, „vaše“). Výrazy, které začínají velkým písmenem, mají význam uvedený buď ve chvíli, kdy se poprvé vyskytují v této Dohodě, anebo v článku
1.   Tato   Dohoda   obsahuje   podmínky   našich   Zásad   ochrany   osobních   údajů,   které   lze   nalézt      na
https://prepaidfinancialservices.com/en/privacy-policy-pcsil.

Aktivací své karty potvrzujete, že jste si přečetli podmínky této Dohody (jejíž kopii si můžete kdykoli stáhnout a uložit) a porozuměli jim. Tato Dohoda nabývá účinnosti v okamžiku tohoto potvrzení a platí do doby, než bude zrušena podle článku 10 nebo vypovězena podle článku 12. Vyhrazujeme si právo tuto Dohodu změnit oznámením daným 2 měsíce předem v souladu s článkem 18. Pokud tak učiníme, jste oprávněni tuto Dohodu okamžitě a bez poplatku vypovědět předtím, než navrhované změny nabydou platnost. V opačném případě se bude mít za to, že jste tyto změny přijali uplynutím uvedené dvouměsíční oznamovací lhůty. Souhlasíte však s tím, že změny platného směnného kurzu mohou být provedeny okamžitě, a to ve výši uvedené prostřednictvím Platební služby v době příslušné Transakce. Před aktivací vaší karty si také přečtěte podmínky zpětné výměny elektronických peněz, které jsou uvedeny v článku 11.

Budeme s vámi komunikovat v anglickém jazyce (nebo jazyce, v němž s vámi byla tato Dohoda uzavřena v době registrace vašeho účtu). Klíčové informace týkající se vašich transakcí vám budou poskytnuty na e-mailovou adresu, kterou si zaregistrujete u nás a/nebo na vašem účtu. K těmto informacím můžete mít kdykoli přístup, stahovat je a tisknout, pokud se přihlásíte ke svému účtu. Dále souhlasíte také s tím, že vám můžeme kdykoliv zasílat oznámení nebo jiné informace tak, že je uvedeme na vašem účtu, pošleme je e-mailem na vaši registrovanou e-mailovou adresu, pošleme je poštou na vaši registrovanou fyzickou adresu, zavoláme vám telefonicky nebo vám pošleme SMS. Oznámení prostřednictvím e-mailu nebo SMS se považují za doručená 24 hodin po obdržení e-mailu, pokud není odesílající strana upozorněna, že e-mailová adresa je neplatná. Oznámení zaslaná doporučenou poštou se považují za přijatá tři dny po datu odeslání. Kontaktovat nás můžete v souladu s postupem uvedeným v článku 2.


Prostřednictvím kontaktních údajů v článku 2 si od nás můžete vyžádat kopii jakýchkoli zákonem požadovaných informací (včetně této Dohody). My vám tyto informace poskytneme ve formě, která vám je umožní uchovávat způsobem, který je přístupný pro budoucí použití po dobu přiměřenou pro účely těchto informací a který umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací, například prostřednictvím naší webové stránky, vašeho účtu nebo e-mailu.

Definice a výklad

Pokud v tomto dokumentu použijeme výrazy začínající velkým písmenem, znamená to, že tento výraz
byl definován v tomto článku „Definice a výklad“.

„Účet“

nebo „E-Wallet“ datový účet v našich systémech, na němž průběžně zaznamenáváme váš Disponibilní zůstatek, Údaje o transakcích a další informace;

„Poplatek za uzavření účtu“ má význam uvedený v přiloženém přehledu poplatků a limitů;

 

„Služba informací o účtu“

on-line služba, která poskytuje konsolidované informace o jednom nebo více platebních účtech vedených pro uživatele platebních služeb u jiného poskytovatele platebních služeb nebo u několika poskytovatelů platebních služeb;

„Poskytovatel služby informací

o účtu“ nebo „AISP“ dodavatel Služeb informací o účtu;

 

„Další je-li to relevantní, osoba, která je držitelem Doplňkové karty;

držitel karty“

„Příslušný směnný kurz“ směnný kurz, který je uvedený na našich stránkách
https://prepaidfinancialservices.com/en/exchange-rates;

„Bankomat“ bankomat je elektronické  telekomunikační  zařízení,  které  Zákazníkům umožňuje provádět finanční transakce, zejména výběry hotovosti, bez potřeby živého pokladního, úředníka nebo bankovního pracovníka;
„Oprávněná osoba“ jakákoliv osoba, které povolíte přístup k vašemu Účtu;

 

„Disponibilní zůstatek“  částka v elektronických penězích, které jsme pro vás vydali, ale které jste dosud
neutratili nebo u nichž jste neuplatnili zpětnou výměnu;
„Pracovní den“ dny od pondělí do pátku od 9:00 hod do 17:00 hod GMT, mimo bankovní a státní svátky v Irsku;
„Karta“ předplacená karta Mastercard, kterou jsme vydali a která je spojena s vaším Účtem  a kterou lze použít k útratě Disponibilního zůstatku všude tam, kde jsou přijímány karty Mastercard;
„Poplatek za výměnu karty“ má význam uvedený v přiloženém Přehledu poplatků a limitů;


„Karetní program“ provozovatel platebního programu, v rámci něhož vydáváme jednotlivé Karty;

„Hloubková kontrola zákazníka“

proces, který jsme povinni provést při ověřování totožnosti našich Zákazníků;

„Účet s prostředky zákazníků“ samostatný bankovní účet, na kterém vedeme příslušné finanční prostředky odpovídající vašemu Disponibilnímu zůstatku v souladu s ustanoveními o ochraně předpisů o elektronických penězích z roku 2011;

„Elektronické peníze“ peněžní hodnota, kterou jsme vydali na váš Účet po přijetí finančních prostředků vaším jménem na náš Účet s prostředky zákazníků, rovnající se množství obdržených finančních prostředků;

"Evropský hospodářský

Prostor“ nebo „EHP“ členské státy Evropské unie („EU“) a dále Island, Lichtenštejnsko a Norsko;

„Poplatky“ poplatky, které platíte za Platební služby a které jsou uvedeny v přiloženém  Přehledu poplatků a limitů;

„IBAN“ mezinárodní číslo bankovního účtu používané k identifikaci bankovních účtů pro účely mezinárodních plateb;

„Obchodník“ maloobchodník, který přijímá Platbu za prodej zboží nebo služeb vaší osobě.

„Platba“ platba za zboží nebo služby prostřednictvím Karty.

 

„Služba nepřímého dání platebního příkazu“ online služba pro dání platebního příkazu na žádost uživatele platebních služeb v souvislosti s platebním účtem vedeným u jiného poskytovatele platebních služeb;

„Poskytovatel služby nepřímého dání platebního příkazu“

nebo ("PISP") poskytovatel Platebních služeb, který poskytuje Službu nepřímého dání platebního příkazu;

„Platební služby“ služby, které vám poskytujeme na základě této Dohody, včetně vydávání Karet, Účtů
a IBAN, a provádění Transakcí;

„PCSIL IBAN“ virtuální IBAN vydaný naším poskytovatelem bankovních služeb, který přidělíme k vaší Kartě nebo vašemu Účtu a který můžete používat vy nebo jiné osoby za účelem provedení SEPA platby finančních prostředků, který povede k připsání příslušných prostředků na váš Účet.

„Poplatek za zpětnou výměnu“ znamená poplatek za vrácení peněžních prostředků držiteli účtu IBAN, nebo držiteli karty na základě žádosti o zpětnou výměnu držitelem účtu IBAN, nebo držitelem karty tak, jak je uvedeno v přiloženém Přehledu poplatků a limitů;


„Doplňková karta" je-li to relevantní, jakákoli další Karta, která je vydána Zákazníkovi nebo    Oprávněné osobě;

„SEPA platba“ instrument,  v rámci  něhož  nám  dáváte  pokyn,  abychom  zaslali  částku  v  euro na bankovní účet v jiné zemi Jednotné oblasti pro platby v eurech („SEPA“), a uvádíte IBAN zamýšleného příjemce finančních prostředků.

„Zjednodušená kontrola zákazníka“ jednodušší forma  Hloubkové  kontroly  zákazníka,  jejímž důsledkem
jsou nižší limity na Kartě a na Účtu;

„Transakce“ Platba, Převod nebo SEPA platba;

„Převod“ převod Elektronických peněz z jednoho Účtu na jiný Účet.

„Virtuální karta“ číslo Karty vydané naší společností za účelem provedení Platby, aniž bychom zároveň vydali odpovídající fyzickou kartu.

Kontaktní a regulační údaje

  1. Vaši Kartu nebo Účet lze spravovat on-line na www.bancibo.com, nebo e-mailem na cards@bancibo.com anebo telefonicky na +420 277 015 271. Pro nahlášení ztráty nebo odcizení karty, volejte na tel. číslo +420 277 015 271 nebo napište na cards@bancibo.com.
  2. Vydavatelem vaší BANCIBO PREMIUM QC Předplacené karty Mastercard a Poskytovatelem Platebních služeb je PFS Card Services (Ireland) Limited (PCSIL). Společnost PCSIL je registrována v Irsku pod registračním číslem společnosti 590062. Sídlo: 2nd Floor La Vallee House, Upper Dargle Road, Bray Co. Wicklow, Ireland, A98 W2H9 .
  3. PCSIL je autorizována a regulována jako vydavatel elektronických peněz Irskou centrální bankou pod

registračním číslem C175999.

  1. Podrobnosti o povolení PCSIL od Irské centrální banky jsou k dispozici ve veřejném rejstříku na adrese

http://registers.centralbank.ie/DownloadsPage.aspx.

  1. PFS Card Services (Ireland) Limited působí jako emitent programu.
  2. BANCIBO, SE, IČO: 24236501 je Manažer Programu. Společnost BANCIBO, SE je registrována v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. H 842 a má sídlo na adrese Václavské náměstí 1306/55 , Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.
  3. PCSIL je licencována jako přidružený člen programu Mastercard. Mastercard je registrovanou ochrannou známkou.

 

Typ služby, způsobilost a přístup k Účtu

  1. Vaše Karta není kreditní kartou a není vydána bankou. Bez ohledu na typ vaší Karty(-et) budete mít

pouze jeden Účet, na němž je veden Disponibilní zůstatek.

  1. Platební služby Vám nemusí být aktivovány, pokud nám nebyly poskytnuty požadované informace potřebné ke zjištění vaší totožnosti a ke splnění všech požadavků na Hloubkovou kontrolu klienta. Tyto informace a dokumenty uchováváme v souladu se všemi platnými právními a regulačními požadavky.
  2. Odkaz na měnu (např. eura (€) nebo libry sterlingů (GBP £)) znamená uvedenou částku nebo její ekvivalent v místní měně, ve které je vaše Karta denominována.

  1. Jakákoli Transakce na vaší Kartě v jiné měně, než je měna, ve které je vaše Karta denominována, bude vyžadovat převod měny pomocí Příslušného směnného kurzu.
  2. Na Disponibilním zůstatku na vaší Kartě ani na Účtu nenarůstá žádný úrok.
  3. Platební služby jsou předplacené platební služby, nikoli kreditní nebo bankovní produkt. Musíte se proto ujistit, že máte v kterýkoliv okamžik dostatečný Disponibilní zůstatek k úhradě vašich Transakcí a příslušných Poplatků. Pokud bude z jakéhokoliv důvodu Transakce zpracována a její výše překročí Disponibilní zůstatek, jste povinni nám částku odpovídající výši tohoto překročení neprodleně uhradit a my budeme oprávněni pozastavit veškeré stávající nebo následné transakce.
  4. Tato Dohoda vám nedává žádná práva vůči Karetnímu programu, jeho přidruženým osobám ani žádné třetí straně.
  5. K Platebním službám se mohou registrovat pouze osoby starší 18 let.
  6. Pokaždé, když se budete chtít přihlásit ke svému Účtu, požádáme vás o vaše Přístupové kódy (jak jsou definovány v článku 8). Pokud budou zadány správné Přístupové kódy, budeme předpokládat, že jste osobou, která vydává pokyny a provádí Transakce, a budete za ně odpovědní, s výjimkami uvedenými v článku 8. Jsme oprávněni odmítnout jednat na základě jakýchkoli instrukcí, o nichž jsme přesvědčeni, že: (i) jsou nejasné; (ii) jste je nevydali vy,  (iii) že mohou vést k porušení zákonné nebo jiné  povinnosti z naší strany, anebo (iv) pokud se domníváme, že Platební služba je využívána k nezákonnému účelu.
  7. Uděláme vše, co je přiměřeně v našich silách, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k Účtu. Pokud neporušíte ostatní podmínky obsažené v tomto článku 3 nebo v článku 8, přijmeme odpovědnost za veškerou ztrátu nebo škodu, kterou utrpíte přímo v důsledku neoprávněného přístupu k Účtu podle článků 14 a 15 této Dohody.

Limity služeb, převody a platby převodem SEPA

  1. Transakce mohou být omezeny typem Karty nebo Účtu, jednotlivými způsoby použití a rizikovým profilem platby. Karty se vydávají v souladu s regulačními limity a podmínkami. Limity týkající se používání Karet najdete v přiloženém Přehledu poplatků a limitů a na našich webových stránkách na adrese www.bancibo.com. Z důvodů boje proti praní špinavých peněz a boje proti podvodům si vyhrazujeme právo změnit jednotlivá omezení plateb (včetně těch, která jsou publikována nebo uvedena zde) bez předchozího upozornění a v míře nezbytné pro splnění našich regulačních povinností.
  2. Zjednodušená kontrola zákazníka může být omezena na přístup k tuzemským Bankomatům a nižší roční

limity pro vklad a pro výběr. Tyto limity budou podléhat Karetnímu programu a regulačním požadavkům.

  1. Převod na jiný Účet můžete provést přihlášením se ke svému Účtu a postupem podle příslušných

pokynů.

  1. Při odesílání finančních prostředků na Účet, který pro vás vedeme, doporučujeme, abyste vy nebo jiní plátci provedli SEPA platbu s použitím vašeho PCSIL IBAN.
  2. Neodpovídáme za platební proces nebo poplatky související nebo účtované bankou nebo zprostředkující bankou(-ami) při zpracovávání vašich plateb do naší instituce. Veškeré poplatky účtované třetími stranami, které se neomezují na přijetí, zpracování nebo připsání platby pro vás, odečteme předtím, než zbývající zůstatek připíšeme vám.
  3. Vy odpovídáte za kontrolu a potvrzení platebních údajů a poplatků před provedením platby naší instituci nebo na váš Účet.
  4. PCSIL bude připisovat platby přijaté na váš Účet alespoň jednou denně, a to před koncem Pracovního dne. Částky přijaté po uplynutí lhůty pro platby budou zpracovány následující Pracovní den a PCSIL je bude držet prosty od veškerých povinností v tomto smyslu.

  1. Můžete být požádáni, abyste nám předložili doklady o zdroji finančních prostředků, abychom mohli splnit své zákonné povinnosti. V takovém případě souhlasíte s tím, že tyto doklady předložíte neprodleně. Prohlašujete a zaručujete nám, že doklady, které nám předložíte, jsou aktuální, úplné a přesné.
  2. Pokud je to povoleno, můžete změnit svůj PIN na vybraných Bankomatech za Poplatek.
  3. Je-li to dovoleno, můžete mít právo zadat společnostem pokyn, aby prostřednictvím vašeho Účtu vytvořily pravidelné SEPA platby. Budete povinni zajistit, aby byly poskytnuty správné údaje, aby SEPA platba mohla být vytvořena. Musíte se vždy ujistit, že máte na svém Účtu dostatečný zůstatek, aby bylo možné tyto prostředky odepsat z vašeho Účtu. Odpovídáte za kontrolu podmínek, které vám byly poskytnuty původcem SEPA platby. PCSIL a/nebo BANCIBO si vyhrazuje právo odmítnout nebo ukončit jakékoli instrukce (instrukce) k SEPA platbě, o které jste požádali.
  4. Pokud na vašem Účtu není dostatek prostředků k provedení SEPA platby, může vám být účtován

poplatek za neprovedenou SEPA platbu.

Využívání Platebních služeb

  1. K informacím o svém Účtu máte přístup po přihlášení ke svému Účtu na našich webových stránkách. Zde si budete moci zobrazit podrobnosti o svých Transakcích, včetně dat, měn, poplatků nebo použitých směnných kurzů. Tyto informace jsou přístupné kdykoli a mohou být podle potřeby uloženy a reprodukovány.
  2. Platební služby můžete použít až do výše Disponibilního zůstatku pro Transakce.
  3. Nepostačuje-li Disponibilní zůstatek k provedení Platby, někteří Obchodníci vám neumožní kombinovat

Kartu nebo Účet s jinými platebními metodami.

  1. Hodnota každé Transakce a všechny Poplatky, které máte uhradit na základě této Dohody, budou

odečteny z Disponibilního zůstatku.

  1. Jakmile je Transakce autorizována, nemůžete příslušný platební příkaz odvolat (nebo zrušit) poté, co je doručen naší instituci. Transakce bude považována za přijatou ve chvíli, kdy ji autorizujete následujícím postupem:
 1. u Plateb a Transakcí prostřednictvím Bankomatu ve chvíli, kdy obdržíme platební příkaz k Transakci od Obchodníka – příjemce nebo od provozovatele Bankomatu, a
 2. Platební příkaz k Převodu nebo SEPA platbě je podán a na naší straně přijat ve chvíli, kdy jej vydáte prostřednictvím Účtu.
  1. Pokud se spolu dohodneme na zrušení autorizované platby, můžeme vám naúčtovat poplatek za její zrušení.
  2. Zajistíme, aby částka SEPA platby byla připsána poskytovateli platebních služeb příjemce do konce Pracovního dne následujícího po obdržení vašeho platebního příkazu. Pokud se poskytovatel platebních služeb Obchodníka nachází mimo EHP, provedeme platbu co nejdříve a v každém případě v souladu s příslušnými právními předpisy.
  3. V zájmu Vaší i naší ochrany před podvody mohou Obchodníci před zpracováním jakékoli Platby požádat o elektronickou autorizaci. Pokud Obchodník elektronickou autorizaci neobdrží, nemusí vaši platbu autorizovat.
  4. Můžeme odmítnout povolit jakékoli použití Platebních služeb, které by mohlo představovat porušení těchto podmínek, anebo v případě, že máme důvodné podezření, že jste se vy nebo třetí strana dopustili nebo plánujete spáchat podvod nebo jakékoli jiné nezákonné nebo nedovolené použití Platebních služeb.

  1. Vaše možnost používat Platební služby nebo k nim mít přístup může být příležitostně přerušena, například pokud potřebujeme provádět údržbu našich Systémů. Prosím, obraťte se na oddělení Služeb zákazníkům prostřednictvím našich webových stránek a informujte nás o jakýchkoli problémech, s nimiž se potýkáte při používání vaší Karty nebo Účtu a my se vynasnažíme každý problém vyřešit.
  2. Je-li to relevantní, můžete nás  požádat  až o 3 Doplňkové karty  pro  použití  Držiteli doplňkové   karty k vašemu Účtu. Držitelům doplňkové karty, za které jste právně odpovědní, musí být nejméně 13 let. Všichni ostatní Držitelé doplňkové karty musí být starší 18 let. Je Vaší odpovědností autorizovat transakce provedené Držiteli doplňkové karty příslušnou Doplňkovou kartou a zajistit, aby všichni Držitelé doplňkové karty dodržovali ustanovení této Dohody. Nesete odpovědnost za používání Doplňkové karty těmito držiteli a za úhradu částek, které vynaloží z vašeho účtu, a to i v případě, že Držitel doplňkové karty nedodrží ustanovení této Dohody. Nepřijímáme žádnou odpovědnost jakéhokoli druhu za použití jakékoli Doplňkové karty kterýmkoliv Držitelem doplňkové karty na Transakce, které jste neschválili. Pokud se úspěšně zaregistrujete a požádáte o Doplňkovou kartu na jméno Držitele doplňkové karty, zašleme vám tuto kartu spolu s kopií této Dohody a naúčtujeme vám za ni Poplatek za doplňkovou kartu. Po obdržení Doplňkové karty můžete Doplňkovou kartu předat Držiteli doplňkové karty k užívání, a to za podmínky, že:
 1. mu poskytnete kopii této Dohody (použitím Doplňkové karty Držitel doplňkové karty vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami této Dohody; vy a Držitel doplňkové karty jste pak vázáni v souvislosti s používáním Doplňkové karty);
 2. Doplňkovou kartu bude používat pouze tato osoba;
 3. vy i nadále zůstáváte držitelem Účtu a Karty, k níž je Doplňková karta vydána;
 4. informujete Držitele doplňkové karty o tom, že jste si ponechali Primární kartu a že stále máte možnost používat Účet;
 5. my obdržíme další informace a dokumentaci, které nám umožní splnit všechny platné požadavky na Hloubkovou kontrolu zákazníka a boj proti praní špinavých peněz v souvislosti s Držitelem doplňkové karty.
  1. Budete i nadále zodpovědní za používání Platebních služeb a za veškeré Poplatky, které vzniknou Držiteli(-ům) doplňkové karty a budete i nadále považováni za majitele všech prostředků, které již byly nebo budou vloženy na Účet. Použití Karty, ke které byl zaregistrován Držitel doplňkové karty, bude považováno za potvrzení, že jste Držiteli dodatečné karty poskytli tuto Dohodu.
  2. Vy nebo kterýkoliv Držitel doplňkové karty nás můžete požádat o odstranění tohoto Držitele doplňkové

karty. V takovém případě jste povinni Doplňkovou kartu přestřihnout.

  1. Souhlasíte s tím, že můžeme poskytnout informace o vašem Účtu jednotlivým Držitelům doplňkové

karty a omezit úkony, které mohou provádět Držitelé doplňkové karty v souvislosti s vaším Účtem.

  1. S výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, nesete výhradní odpovědnost za sestavení a uchování vlastní kopie údajů ve vašem Účtu a vašich aktivitách v souvislosti s touto Dohodou a naší straně v tomto ohledu nevzniká jakákoliv odpovědnost. Po ukončení této Dohody z jakéhokoli důvodu nejsme povinni uschovávat, archivovat, hlásit či jinak poskytovat jakékoli kopie nebo přístup k údajům o Transakcích nebo jiným záznamům, dokumentaci nebo jiným informacím v souvislosti s jakoukoliv Transakcí nebo Účtem.
  2. Souhlasíte s tím, že Platební služby budete používat pouze pro zákonné účely a že budete vždy dodržovat všechny zákony, pravidla a předpisy vztahující se k používání Platebních služeb, včetně ustanovení této Dohody.
  3. Platební služby nesmíte používat k přijímání nebo převodu finančních prostředků jménem jakékoli jiné fyzické nebo právnické osoby.

Přístup pro poskytovatele – třetí strany

  1. Můžete udělit svůj souhlas s tím, aby regulovaní poskytovatelé – třetí strany (PISP nebo AISP) získali on-line přístup k vašemu Účtu a mohli provádět platby nebo získávat informace o zůstatcích nebo Transakcích na vaší Kartě a/nebo Účtu.
  2. PISP nebo AISP musí být řádně registrováni a pověřeni v souladu s PSD2. Doporučujeme, abyste se

před udělením souhlasu příslušnému PISP/AISP poradili s regulačním orgánem příslušné země.

  1. Jakýkoli souhlas, který udělíte poskytovateli – třetí straně, představuje dohodou mezi vámi a

poskytovatelem. Nám nevzniká žádná odpovědnost za jakoukoli ztrátu v důsledku takové dohody.

  1. Před udělením souhlasu byste si měli ověřit rozsahu přístupu, k němuž dáváte svůj souhlas, jak bude

použit a komu může být předán.

  1. Měli byste se seznámit s veškerými právy na odvolání souhlasu s přístupem pro poskytovatele – třetí

stranu a s tím, jaký proces má zaveden pro případ zrušení přístupu.

  1. V rozsahu povoleném zákonem nebo nařízením a s výhradou jakéhokoli práva na vrácení peněz, které můžete mít na základě této Dohody, mezi vámi a naší institucí, neneseme odpovědnost za žádné kroky, které příslušná třetí strana podnikne v souvislosti s pozastavením nebo ukončením používání jejích služeb z vaší strany ani za jakékoli výsledné ztráty. Neneseme odpovědnost za žádnou dohodu, kterou uzavřete s příslušnou třetí stranou, a nejsme stranou žádné takové dohody. Doporučujeme vám, abyste se ujistili, že si tuto dohodu či další příslušnou politiku přečtete a budete ji dodržovat. Vezměte na vědomí, že tato Dohoda, kterou jsme spolu uzavřeli, bude platit i nadále, a to včetně všech Platebních služeb a našich Poplatků.
  2. Bude-li to relevantní, můžeme odepřít přístup k vašemu Účtu jakékoli třetí straně, pokud takový přístup bude podle našeho názoru představovat riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu, podvodu nebo jiné trestné činnosti. Budeme-li nuceni přijmout tato opatření a bude-li to možné, poskytneme vám zdůvodnění, pokud to nebude omezeno zákonem nebo důvody vnitřní bezpečnosti.

Podmínky použití u některých Obchodníků

  1. Za určitých okolností můžeme my nebo Obchodníci vyžadovat, abyste měli Disponibilní zůstatek přesahující výši Platby. Například restaurace mohou požadovat, abyste na kartě měli o 15 % více než činí účet, aby bylo možné poskytnout spropitné nebo servisní poplatek, který přidává restaurace nebo vy sami.
  2. Za určitých okolností mohou Obchodníci vyžadovat ověření, zda váš Disponibilní zůstatek pokryje částku platby a přistoupí k blokování Disponibilního zůstatku v této výši, například v případě půjčení automobilu. V případě, že Obchodník umístí na váš Účet předběžnou autorizaci, nebudete mít k těmto prostředkům přístup, dokud Obchodník platbu nedokončí nebo neuvolní, což může trvat až 30 dní.
  3. Pokud kartu používáte na automatické čerpací stanici, může být nutné za podmínky souhlasu Obchodníka Kartu předem autorizovat na předem stanovenou částku v příslušné měně. Pokud ke získání předběžné autorizace nepoužijete celou předběžnou autorizaci nebo nemáte k dispozici dostatečně vysoký Disponibilní zůstatek, je možné, že předem autorizovaná částka bude zadržena po dobu až 30 dnů, než ji budete mít znovu k dispozici.
  4. Někteří Obchodníci nemusejí přijímat platby prostřednictvím našich Platebních služeb. Je vaší povinností zkontrolovat zásady každého Obchodníka. Nepřebíráme žádnou odpovědnost, pokud Obchodník odmítne přijmout platbu prostřednictvím našich Platebních služeb.

  1. V souvislosti s jakýmkoli sporem mezi vámi a Obchodníkem, pokud budete schopni nám doložit, že jste vynaložili veškeré úsilí k vyřešení sporu s příslušným Obchodníkem, pokusíme se vám pomoci v míře, do jaké je to rozumně proveditelné. Za pomoc s řešením sporu vám můžeme naúčtovat zpětný poplatek za zpracování uvedený v Přehledu poplatků a limitů. Pokud je spor s Obchodníkem v případech, kdy došlo k použití Karty pro Platbu, neřešitelný, nesete odpovědnost za Platbu a budete nuceni spor vyřešit přímo s příslušným Obchodníkem.

 

Správa a ochrana Účtu

  1. Odpovídáte za úschovu svého uživatelského jména a hesla k vašemu Účtu („Přístupové kódy“) a

osobního identifikačního čísla vaší Karty („PIN“).

  1. Svůj PIN nikomu nesdělujte. Jste povinni uchovávat svůj PIN v bezpečí a odděleně od své Karty nebo

jakéhokoli záznamu o čísle vaší Karty a nikomu jej nesdělovat. To znamená, že:

 1. si musíte zapamatovat váš PIN kód, jakmile jej obdržíte, a zničit poštovní zásilku či veškerou autorizovanou komunikaci, která byla použita k jeho předání;
 2. nikdy si nesmíte PIN psát na Kartu ani na nic, co obvykle máte u své Karty;
 3. musíte PIN vždy uchovávat v tajnosti, a to tak, že jej nebudete používat, pokud vás sleduje jiná

osoba;

 1. nesdělíte svůj PIN žádné osobě.
  1. Uživatel Karty(-et) je po vinen okamžitě podepsat podpisový proužek na jakékoli Personalizované kartě, jakmile ji obdrží.
  2. Pokud svůj PIN zapomenete, zašlete pokyn ve formě SMS zprávy na číslo +420 736352434 ve tvaru:

PIN+mezera+posledních 8 číslic Vaší karty a Váš PIN vám bude znovu zaslán. Například: “PIN 12345678“ na číslo +420 736352434.

  1. Nesdílejte své Přístupové kódy s nikým jiným než s Oprávněnou osobou. Pokud Přístupové kódy sdělíte jakékoli Oprávněné osobě, nesete odpovědnost za přístup, používání nebo zneužití Účtu touto osobou, za porušení podmínek této Dohody nebo za zveřejnění Přístupových kódů.
  2. Platební služby je dovoleno používat pouze vám a jednotlivým Držitelům doplňkových karet a Oprávněným osobám.
  3. Není dovoleno předávat Kartu jiné osobě nebo umožnit jiné osobě používat Platební služby, nejde-li o

Oprávněnou osobu nebo Držitele doplňkové karty. Jste povinni uchovávat Kartu na bezpečném místě.

  1. Nedodržení ustanovení 8.2 a/nebo 8.5 může ovlivnit vaši schopnost požadovat náhradu jakékoli ztráty podle článku 14 v případě, že budeme schopni prokázat, že jste úmyslně nedrželi informace v bezpečí nebo že jste jednali podvodně, úmyslně, s nepřiměřeným zpožděním nebo s hrubou nedbalostí. Ve všech ostatních případech bude vaše maximální odpovědnost stanovena v souladu s článkem 15 níže.
  2. Pokud se domníváte, že někdo jiný zná bezpečnostní údaje vašeho Účtu nebo Karty, měli byste nás okamžitě kontaktovat v souladu s článkem 13.
  3. Pokud vyprší platnost vaší Karty (viz bod 11) nebo je-li nalezena poté, co jste ji nahlásili jako ztracenou nebo odcizenou, musíte Kartu zničit jejím rozstřihnutím na dva díly, přičemž střih musí být veden přes magnetický proužek.

Ověření totožnosti

  1. Pokud uzavíráte Transakce přes internet, webové stránky požadují, abyste zadali své jméno a adresu. V takových případech byste měli zadat svou poslední adresu, kterou jste si u nás zaregistrovali jako adresu k Účtu. Na tuto adresu budeme také zasílat veškerou korespondenci.

  1. Jste povinni nás do 7 dnů informovat o jakékoli změně adresy k Účtu nebo dalších kontaktních údajů. Můžete nás informovat prostřednictvím Služeb zákazníkům, které mohou požadovat písemné potvrzení takového oznámení. Odpovídáte za veškerou ztrátu, která přímo vznikne následkem toho, že jste nás o takové změně neinformovali, v důsledku nepřiměřeného zpoždění, hrubé nedbalosti nebo podvodu. Vaši novou adresu k Účtu si budeme muset ověřit a vyžádáme si od vás příslušné doklady.
  2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv se přesvědčit o vaší totožnosti a adrese bydliště (například vyžádáním příslušných originálních dokumentů), mimo jiné za účelem předcházení podvodům a/nebo praní špinavých peněz. Kromě toho nám v rámci vaší žádosti nebo kdykoli v budoucnu v souvislosti s vaším Účtem udělujete oprávnění provádět kontroly elektronického ověřování totožnosti, ať přímo, nebo prostřednictvím příslušných třetích stran.

 

 1. Právo na zrušení (právo na rozmyšlenou, „ Období Cooling-Off“)

Máte právo odstoupit od této Dohody za následujících podmínek:

  1. pokud jste si zakoupili Platební služby, pak máte lhůtu v délce 14 dnů „na rozmyšlenou“. Tato lhůta počíná běžet dnem úspěšné registrace vašeho Účtu a během ní můžete odstoupit od této Dohody a zrušit Platební služby bez jakékoli sankce, avšak s tím, že jsme oprávněni odečíst si jakékoliv přiměřené náklady, které nám vzniknou při plnění jakékoliv části služeb před zrušením Dohody. Musíte nás kontaktovat v této 14denní lhůtě a informovat nás, že si přejete od této Dohody odstoupit. V takovém případě nesmíte používat Platební služby. My poté Platební služby zrušíme a vrátíme vám částku Disponibilního zůstatku na váš Účet. Vyhrazujeme si právo držet Disponibilní zůstatek po dobu až 30 pracovních dnů od obdržení vašich pokynů, abychom se ujistili, že jsme obdrželi podrobnosti o všech Transakcích.
  2. Po uplynutí lhůty na rozmyšlenou můžete Platební služby ukončit pouze v souladu s článkem 12.

Uplynutí platnosti a zpětná výměna

  1. Na kartě je vytištěno datum uplynutí její platnosti (dále jen „Datum expirace“). Karta (a jakákoli Doplňková karta) a jakýkoli PCSIL IBAN spojený s Kartou již nebudou po Datu expirace použitelné, a vy je po uplynutí této lhůty nesmíte používat; budete však stále moci přijímat a odesílat finanční prostředky na Účet a z Účtu spojeného s Kartou.
  2. Pokud platnost Karty vyprší před vyčerpáním Disponibilního zůstatku, můžete kontaktovat oddělení Služeb zákazníkům a požádat o náhradní Kartu, pokud tak učiníte 14 dní před Datem expirace vytištěným na vaší Kartě a zaplatíte příslušný Poplatek (je-li požadován). Vyhrazujeme si právo vydat vám náhradu za Kartu, jejíž platnost vypršela, i když jste o ji nepožádali. Pokud jste nepožádali o náhradní kartu, nebude vám účtován poplatek za výměnu Karty.
  3. Pokud je váš PCSIL IBAN propojen s vaším Účtem, nikoli spojen s vaší Kartou, neskončí jeho platnost se skončením platnosti Karty, ale bude nadále k dispozici po celou dobu, po kterou bude Účet k dispozici pro vaše použití.
  4. Kdykoliv nás můžete požádat o zpětnou výměnu Vašich elektronických peněz. Vyhrazujeme si však právo požadovat identifikační dokumentaci, abychom zajistili, že zpětná výměna proběhne v souladu s právními předpisy.
  5. Požádáte-li o zpětnou výměnu elektronických peněz přede dnem zániku této smlouvy podle článku 12 nebo více než jeden rok od data ukončení této smlouvy v souladu s článkem 12, bude vám účtován poplatek za zpětnou výměnu.

  1. Bude-li vaše žádost o zpětnou výměnu podána méně než 12 měsíců ode dne, kdy skončí platnost této Dohody podle článku 12, nebude vám účtován žádný Poplatek za pozdní zpětnou výměnu. Pokud podáte žádost o zpětnou výměnu později než 12 měsíců ode dne, kdy skončí platnost této Dohody podle článku 12, může vám být naúčtován Poplatek za uzavření Účtu (pokud je to uvedeno).
  2. Máme absolutní právo na zápočet, převod nebo uplatnění částek vedených na Účtu(-ech) nebo na Kartách v rámci nebo za účelem uspokojení všech nebo některých závazků a Poplatků, které jsou nám dlužny a které nebyly zaplaceny nebo splněny v době jejich splatnosti.
  3. Máme absolutní právo uzavřít váš Účet a podat žádost o vrácení platby ve vztahu k příslušným Transakcím, bude-li na vašem Účtu záporný zůstatek po dobu delší než 60 dní. Pokud je naše vrácení platby úspěšné, prostředky vyplacené na váš Účet mohou být použity pouze k připsání na vaši Kartu nebo Účet a váš Účet zůstane uzavřen.
  4. Pokud je váš Účet neaktivní (což zahrnuje mimo jiné žádný přístup na Účet nebo žádné platební Transakce) po dobu 2 po sobě jdoucích let a na Účtu je Disponibilní zůstatek, můžeme (avšak nejsme povinni) vás informovat zasláním e-mailu na vaši registrovanou e-mailovou adresu a poskytnout vám možnost ponechat váš Účet otevřený a udržovat nebo provést zpětnou výměnu Disponibilního zůstatku. Pokud na naše oznámení neodpovíte do třiceti (30) dnů, automaticky váš Účet uzavřeme a zahájíme převod Disponibilního zůstatku na poslední platební účet, který jste nám oznámili (váš nominovaný bankovní účet).
 1. Ukončení nebo pozastavení vašeho Účtu a/nebo zpracování Transakcí
  1. Tuto Dohodu a vaše používání Platebních služeb můžeme ukončit na základě předchozího oznámení

s výpovědné lhůtou v délce nejméně 2 měsíců.

  1. Vaše používání Karty a jakéhokoliv PCSIL IBAN spojeného s Kartou končí k Datu expirace v souladu s

článkem 11.2.

  1. Tato Dohoda a vaše používání Platebních služeb také skončí, jakmile zanikne vaše možnost iniciovat

všechny Transakce.

  1. Používání Platebních služeb nebo zpracování jakékoli Transakce můžeme kdykoliv zcela nebo zčásti ukončit nebo pozastavit na dobu, která může být rozumně požadována, pokud:
 1. došlo k jakékoli závadě nebo selhání příslušného systému(-ů) na zpracování dat;
 2. důvodně se domníváme, že jste Platební služby používali nebo dovolili jejich používání v rozporu s touto Dohodou nebo ke spáchání trestného činu, anebo je to pravděpodobné;
 3. Disponibilní zůstatek může být ohrožen podvodem nebo zneužitím;
 4. máme podezření, že jste poskytli nepravdivé nebo zavádějící informace;
 5. jsme povinni tak učinit ze zákona, na základě požadavku policie, soudu nebo jakéhokoli příslušného vládního nebo regulačního orgánu;
 6. jsme povinni plnit naše právní povinnosti v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz a

financování terorismu;

 1. existuje podezření na neoprávněný nebo podvodný přístup k vašemu Účtu nebo jeho používání nebo podezření, že jsou ohroženy některé z jeho bezpečnostních prvků, včetně neoprávněného nebo podvodného zahájení Transakce;
 2. máme oprávněné důvody se domnívat, že provádíte zakázanou nebo nezákonnou činnost;
 3. nejsme schopni ověřit vaši totožnost nebo jiné informace týkající se vás, vašeho Účtu nebo Transakce.

  1. Pokud bude zjištěno, že některé Transakce byly provedeny pomocí vaší Karty po vypršení platnosti nebo poté, co jsme podnikli jakékoli kroky podle článku 12.4, jste povinni nám tyto částky okamžitě vrátit.
  2. Pokud je to pro nás proveditelné, je to dovoleno právními předpisy, a pokud nebudou ohroženy přiměřeně odůvodněné bezpečnostní důvody, budeme vás e-mailem informovat o pozastavení nebo omezení a o jeho důvodech před tím, než k takovým opatřením dojde nebo bezprostředně poté.
  3. Váš Účet obnovíme nebo provedeme příslušné Transakce, jakmile to bude možné a nebudou již platit nebo existovat důvody podle článku 12.4.
  4. Pokud budete chtít Platební služby kdykoli ukončit, musíte požádat o ukončení a vrácení Disponibilního zůstatku e-mailem zaslaným na naši adresu uvedenou v článku 2 z e-mailové adresy registrované na vašem Účtu. Naše oddělení Služeb zákazníkům poté pozastaví veškeré další používání vašich Platebních služeb.
  5. Jakmile od vás obdržíme všechny potřebné informace (včetně případné Hloubkové kontroly zákazníka) a byly-li zpracovány všechny Transakce a příslušné Poplatky, vrátíme vám celý Disponibilní zůstatek po odečtení Poplatků, na které máme nárok, za předpokladu, že:
 1. jste nejednali podvodně nebo hrubě nedbale nebo způsobem, který by vedl k důvodnému podezření na podvod nebo hrubou nedbalost; a
 2. nejsme povinni zadržet Disponibilní zůstatek podle zákona nebo nařízení nebo na žádost policie, soudu nebo regulačního orgánu.
  1. Po ukončení Platebních služeb je vaší povinností zničit Karty, které vám byly poskytnuty.
  2. Bude-li po vrácení Disponibilního zůstatku zjištěno, že byly provedeny další Transakce nebo vznikla povinnost hradit další Poplatky vyplývající z používání Karty(-et) nebo obdržíme zrušení jakékoli předchozí finanční Transakce, sdělíme vám výši částky a vy jste povinni tuto dlužnou částku na požádání uhradit.

Ztráta nebo krádež vaší Karty nebo zneužití vašeho Účtu

  1. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vaší Karty nebo pokud se domníváte, že někdo používá vaši kartu, PIN a/nebo Přístupové kódy bez vašeho svolení nebo je-li vaše Karta poškozená nebo nefunguje správně:
 1. musíte nás co nejdříve kontaktovat a poskytnout nám číslo svého Účtu nebo Karty, a buď své Uživatelské jméno, nebo jiné identifikační údaje, které jsou pro nás přijatelné, abychom si mohli být jisti, že skutečně hovoříme s vámi; a
 2. pokud jsme získali váš souhlas s uzavřením Účtu, poskytneme vám náhradní Kartu s odpovídajícím novým Účtem se zůstatkem v částce rovnající se vašemu poslednímu Disponibilnímu zůstatku.
  1. Budeme-li informováni o jakékoli ztrátě nebo krádeži, pozastavíme Platební služby, jakmile to bude možné, abychom omezili další ztráty (viz bod 14). Kroky k tomu, abychom zabránili neoprávněnému použití Platebních služeb, můžeme podniknout pouze v případě, že nám poskytnete číslo Účtu nebo Karty a Uživatelské jméno a pokud budete schopni uvést dostatečné podrobnosti k ověření vaší totožnosti a příslušného Účtu.
  2. Náhradní Karty budou zaslány na poslední adresu k Účtu, kterou jste zaregistrovali. Pokud neuvedete

správnou adresu, bude vám naúčtován Poplatek za výměnu Karty.

  1. Pokud později najdete nebo získáte Kartu, kterou jste nahlásili jako ztracenou nebo odcizenou, musíte

ji okamžitě zničit tím, že ji rozstřihnete napříč magnetickým proužkem a čipem.


  1. Souhlasíte s tím, že nám, našim zmocněncům, regulačním orgánům a policii poskytnete pomoc, pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení vaší Karty nebo pokud máme podezření, že došlo ke zneužití Platebních služeb.

Odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávně provedené Transakce

  1. S výhradou ustanovení 14.2, 14.3 a 14.6 vám v plné výši poskytneme náhradu za všechny neoprávněné Transakce odeslané z vašeho Účtu, a to okamžitě, nejpozději však do konce následujícího Pracovního dne poté, co nám byla Transakce oznámena nebo jsme o ní byli informováni (s výjimkou případů, kdy máme důvodné podezření na podvod), za předpokladu, že jste nás o neoprávněné Transakci informovali bez zbytečného odkladu poté, co jste se o ní dozvěděli, nejpozději však do 13 měsíců po provedení Transakce. Je-li to možné, uvedeme váš Účet do stavu, ve kterém by byl, kdyby se neautorizovaná Transakce neuskutečnila, takže datum připsání bude nejpozději ke dni, kdy byla částka odepsána.
  2. Za ztráty související s neoprávněnými Transakcemi můžete odpovídat maximálně do výše 50 €, došlo- li k použití ztracené nebo odcizené Karty nebo zneužití vašeho Účtu, pokud jste ztrátu, krádež nebo zneužití nemohli zjistit před provedením platby (s výjimkou případů, kdy jste jednali podvodně) nebo k nim došlo v důsledku jednání nebo nečinností našeho zaměstnance, zmocněnce, pobočky nebo poskytovatele služeb.
  3. Nesete odpovědnost za veškeré ztráty vzniklé neoprávněnou Transakcí, pokud jste jednali podvodně nebo jste úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nepoužívali svůj Účet v souladu s podmínkami této Dohody nebo neudržovali své přístupové kódy v tajnosti a bezpečí v souladu s článkem 8.
  4. Nenesete odpovědnost za ztráty vzniklé neoprávněnou Transakcí, ke které dojde poté, co jste nás informovali o ohrožení vašich Přístupových kódů podle článku 8, pokud jste nejednali podvodně nebo pokud jsme vám neposkytli prostředky k tomu, abyste nás informovali dohodnutým způsobem neprodleně poté, co jste se dozvěděli o ztrátě, krádeži, zneužití nebo neoprávněném použití vaší Karty nebo Účtu.
  5. Neneseme odpovědnost za vrácení peněz nebo ztráty vzniklé nesprávně provedenou nebo neprovedenou platební Transakcí, pokud údaje o účtu příjemce, který jste poskytli, byly nesprávné nebo můžeme prokázat, že poskytovatel platebních služeb příjemce řádně obdržel celou částku Transakce.
  6. Neneseme odpovědnost za žádné neoprávněné nebo nesprávně provedené Transakce v případě, že Transakce byla ovlivněna neobvyklými a nepředvídatelnými okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu nebo pokud jsme jednali v souladu se zákonnou povinností.
  7. Pokud neseme odpovědnost za nesprávné provedení Převodu nebo SEPA platby, které obdržíte na základě této Dohody, neprodleně vám dáme částku Transakce k dispozici a připíšeme odpovídající částku na váš Účet nejpozději ke dni, kdy by částka byla vyplacena, pokud by Transakce byla provedena správně.
  8. Pokud jsme odpovědní za nesprávné provedení Platby, Převodu nebo SEPA platby, v němž vy vystupujete jako plátce, vrátíme vám bez zbytečného odkladu částku neuskutečněné nebo vadné Transakce a je-li to možné, uvedeme Účet, z nějž bylo placeno, do stavu, ve kterém by byl, kdyby k vadné Transakci nedošlo.
  9. V případě neprovedené nebo nesprávně provedené Platby, Převodu nebo Převodu SEPA, v němž vy vystupujete jako plátce, se bez ohledu na to, zda neseme odpovědnost, na požádání neprodleně vynasnažíme vysledovat Transakci a informovat vás o výsledku, a to zdarma.

  1. Platba iniciovaná příjemcem (např. Obchodníkem) nebo jeho prostřednictvím bude považována za neoprávněnou, pokud jste k platbě nedali souhlas. Pokud se domníváte, že platba byla provedena bez vašeho souhlasu, měli byste nás kontaktovat v souladu s článkem 2.

14.11.Žádost o vrácení schválené platby iniciované příjemcem nebo jeho prostřednictvím (např. Obchodníka), pokud v autorizaci nebyla přesně uvedena výše platební Transakce (a částka platby překročila částku, kterou jste mohli rozumně očekávat s ohledem na vaše předchozí obvyklé výdaje, tuto Dohodu a okolnosti případu), musí být vyřízena do 8 týdnů ode dne, kdy byly finanční prostředky odečteny z vašeho Disponibilního zůstatku. Do 10 Pracovních dnů od doručení vaší žádosti o vrácení peněz nebo do 10 Pracovních dnů od doručení dalších informací z vaší strany vám buď vrátíme celou částku platby k datu, kdy byla částka platby odečtena, anebo vám poskytneme odůvodnění, proč vrácení peněz odmítáme.

  1. Nárok na vrácení peněz podle tohoto článku 14 se nevztahuje na případy, kdy jste nám dali přímý souhlas s Platbou, která měla být provedena, a, je-li to relevantní, kdy vám byly informace o platbě poskytnuty nebo zpřístupněny námi nebo příjemcem dohodnutým způsobem po dobu nejméně čtyř týdnů před datem splatnosti.
  2. Nebudete-li spokojeni s odůvodněním zamítnutí vrácení peněz nebo s výsledkem vaší žádosti o vrácení peněz, můžete nám podat stížnost nebo se obrátit na orgán pro stížnosti v souladu s postupem popsaným v článku 16.
  3. Pokud kdykoli nesprávně odečteme prostředky z Disponibilního zůstatku, částku vám vrátíme. Pokud následně zjistíme, že vrácená částka byla odečtena správně, můžeme ji odečíst z Disponibilního zůstatku a naúčtovat vám Poplatek. Pokud nebudete mít dostatečný Disponibilní zůstatek, jste povinni nám částku na požádání neprodleně vrátit.
  4. Bude-li jakákoli žádost, Transakce, sporná Transakce, rozhodčí řízení nebo zrušená Transakce zahrnovat náklady třetích stran, nesete za ně odpovědnost a budou odečteny z vašeho Účtu nebo vám budou naúčtovány jinak.

Obecná odpovědnost

  1. Aniž by byla dotčena ustanovení článku 14 a 15.4:
 1. žádná ze stran nenese odpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu nebo škodu (mimo jiné včetně ztráty z podnikání, zisku nebo příjmů), které vznikly v souvislosti s touto Dohodou, ať již vznikly na základě smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo jinak;
 2. neneseme odpovědnost:
  1. pokud Kartu nebo Platební služby nebudete moci používat z jakéhokoli platného důvodu uvedeného v této Dohodě;
  2. za jakékoli pochybení nebo selhání, které je mimo naši přiměřenou kontrolu a týká se používání Platebních služeb, včetně, mimo jiné, nedostatečného Disponibilního zůstatku nebo poruchy nebo selhání systémů pro zpracování dat;
  3. za jakoukoli ztrátu, zavinění nebo selhání týkající se využití poskytovatele – třetí strany, jak je uvedeno v bodech 6.3, 6.6 a 6.7 této Dohody,
  4. pokud Obchodník odmítne přijmout Platbu nebo nezruší autorizaci nebo předběžnou

autorizaci;

  1. za zboží nebo služby, které jsou zakoupeny prostřednictvím vaší Karty;
  2. v případě jakéhokoli sporu, který můžete mít s Obchodníkem nebo jiným uživatelem Platební služby, pokud jste jednali:

15.1.ii.6.1. s nepřiměřeným zpožděním, 15.1.ii.6.2.    podvodně nebo
15.1.ii.6.3. v hrubé nedbalosti (včetně situace, kdy došlo ke vzniku ztráty proto, že jste nám nesdělili správné osobní údaje)

  1. Souhlasíte s tím, že nebudete používat Platební služby nezákonným způsobem a souhlasíte s tím, že nás odškodníte za jakékoli nároky nebo řízení, které jste vyvolali takovým nezákonným používáním Platebních služeb vámi, vašimi Oprávněnými osobami a Držiteli doplňkové karty.
  2. Nesete výhradní odpovědnost za vaše interakce s Obchodníky nebo jinými uživateli Platební služby. Vyhrazujeme si právo sledovat nebo provádět mediaci takových sporů, avšak nemáme v tomto směru žádnou povinnost.
  3. V plném rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a s výhradou ustanovení článku 14 a článku 15.5, bude naše celková odpovědnost vyplývající z této Dohody nebo vyplývající z této Dohody omezena takto:
   1. pokud je vaše Karta vadná z důvodu našeho selhání, naše odpovědnost bude omezena na výměnu Karty nebo, podle našeho výběru, vrácení Disponibilního zůstatku, a
   2. ve všech ostatních případech našeho prodlení bude naše odpovědnost omezena na vrácení částky Disponibilního zůstatku.
  4. Žádné z ustanovení této Dohody nevylučuje ani neomezuje odpovědnost žádné ze stran za smrt nebo zranění osob vyplývající z nedbalosti nebo podvodného uvedení této strany v omyl.
  5. Žádná ze stran nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění této Dohody v důsledku jakékoliv příčiny nebo podmínek, které jsou mimo přiměřenou kontrolu této strany, a nepovažuje se to za porušení Dohody.

Řešení sporů

  1. Usilujeme o to, abychom všem svým zákazníků poskytovali vynikající zákaznickou zkušenost. Pokud nesplníme vaše očekávání, chceme mít možnost dát věci do pořádku.
  2. Vaše první komunikace bude v první řadě probíhat s naším týmem služeb zákazníkům, který můžete kontaktovat e-mailem na adrese cards@bancibo.com nebo telefonicky na +420 277 015 271. Náš tým služeb zákazníkům bude naslouchat vašim potřebám a udělá, co bude v jeho silách, aby váš problém vyřešil rychle a spravedlivě. Vážíme si možnosti zhodnotit způsob, jakým podnikáme a pomoci splnit očekávání našich zákazníků.
  3. Pokud jste obdrželi odpověď od našeho týmu služeb zákazníkům, ale nejste spokojeni s výsledkem, kontaktujte prosím reklamační tým společnosti PCSIL, 2nd Floor La Vallee House, Upper Dargle Road, Bray Co. Wicklow, Ireland, A98 W2H9 , a to e-mailem na adrese PCSILcomplaints@prepaidfinancialservices.com.
  4. Jakmile obdržíme stížnost, tým pro reklamace provede šetření a vy obdržíte odpověď s jeho zjištěním do 15 pracovních dnů od doručení vaší stížnosti. Ve výjimečných případech, kdy nejsme schopni odpovědět během 15 pracovních dnů, odpovíme s uvedením důvodu zpoždění a lhůty pro odpověď, která však nepřesáhne 35 pracovních dnů ode dne doručení vaší stížnosti.
  5. Pokud tým pro reklamace nebude schopen vaši stížnost vyřešit a vy si budete přát svou stížnost řešit dále, obraťte se na Ombudsmana pro finanční služby a penzi (Financial Services and Pension Ombudsman) na adrese Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29 Podrobnosti o službách nabízených Ombudsmanem pro finanční služby a penzi jsou k dispozici na adrese https://www.fspo.ie/. Můžete rovněž podat stížnost ve své zemi bydliště v rámci procesu řešení sporů

online na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN

  1. Musíte nám poskytnout všechny účtenky a informace, které jsou relevantní pro váš nárok.

Vaše osobní údaje

  1. PCSIL je registrovaným správcem údajů u Komise pro ochranu údajů v Irsku.
  2. Abychom vám mohli poskytovat služby týkající se vašeho Účtu, jsme povinni shromažďovat a zpracovávat osobní údaje o vás, Držitelích doplňkových karet a Oprávněných osobách, a to s vaším souhlasem nebo na právním základě, a plnit své povinnosti v oblasti boje proti praní špinavých peněz nebo požadavky jiných vládních organizací. Pokud je držitel Účtu mladší 16 let, výslovně se požaduje souhlas rodičů.
  3. Váš souhlas bude požadován pro zpracování vašich údajů a máte právo jej udělit nebo odmítnout. Pokud odmítnete souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich údajů, vyhrazujeme si právo ukončit poskytování služeb z důvodu našich povinností jako instituce finančních služeb.
  4. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit nebo zkontrolovat u jiných organizací a získat o vás další informace za účelem ověření vaší totožnosti a dodržování platných předpisů týkajících se praní špinavých peněz a vládních předpisů. Záznam o našich dotazech bude archivován ve vaší složce.
  5. Vaše osobní údaje můžeme předávat poskytovatelům služeb – třetím stranám, kteří uzavřeli s PCSIL smlouvu v rámci řešení vašeho Účtu. Všechny třetí strany, se kterými můžeme vaše údaje sdílet, jsou povinny uchovávat vaše údaje v bezpečí a používat je pouze k plnění služeb, které vám naším jménem poskytují. Pokud osobní údaje předáváme do třetí země nebo mezinárodní organizaci, zajistíme, aby se tak dělo bezpečně a aby byly dodrženy minimální standardy ochrany údajů platné v dané zemi.
  6. Máte právo obdržet informace týkající se osobních údajů, které o vás uchováváme, a na opravu těchto údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné. Máte právo vznést námitku nebo odvolat jakýkoli souhlas, který jste dali pro určité typy zpracování, například přímý marketing.
  7. Vaše údaje budou uchovávány po dobu 6 let po skončení poskytování služeb; poté budou vaše údaje zničeny v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
  8. V případě, že si přejete podat stížnost na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje my sami (nebo prostřednictvím třetích stran, jak je popsáno v 17.5 výše) nebo jak byla vyřízena vaše stížnost, máte právo podat stížnost přímo u dozorového úřadu a pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti PCSIL.
  9. V našich Zásadách ochrany osobních údajů jsou uvedeny veškeré podrobnosti o vašich právech jako subjektu údajů a o našich povinnostech jako správce údajů. Přečtěte si prosím pozorně tento dokument a ujistěte se, že svým právům rozumíte.

 

Změny obchodních podmínek

Tyto podmínky můžeme aktualizovat nebo změnit (včetně našeho Přehledu poplatků a limitů). Oznámení o každé změně bude uvedeno na našich webových stránkách nebo zasláno formou e-mailu nebo SMS nejméně 2 měsíce předem. Pokračováním v používání Platebních služeb po uplynutí 2měsíční výpovědní lhůty potvrzujete, že souhlasíte, že budete vázáni aktualizovaným nebo pozměněným zněním podmínek. Pokud si nepřejete být jimi vázáni, měli byste přestat používat Platební služby a vypovědět tuto Dohodu v souladu s článkem 10 dříve, než změny vstoupí v platnost.

Různé


  1. Svá práva, zájmy nebo povinnosti z této Dohody můžeme postoupit nebo převést na jakoukoli třetí stranu (včetně fúze, konsolidace nebo nabytí všech nebo v podstatě všech našich obchodních a majetkových aktiv souvisejících s Dohodou) na základě písemného oznámení zaslaného 2 měsíce předem. Tím nejsou dotčena vaše práva nebo povinnosti vyplývající z této Dohody.
  2. Žádné z ustanovení této Dohody nemá za cíl poskytnout výhodu jakékoliv osobě, která není její stranou, a proto žádná taková osoba nebude mít žádné právo podle irských zákonů, přičemž toto ustanovení se nevztahuje na právo nebo opravný prostředek třetí strany, které existuje nebo je k dispozici mimo působnost těchto zákonů.
  3. Jakékoli zřeknutí se práv nebo ústupek, který vám případně povolíme, nemá vliv na naše práva a vaše závazky vyplývající z této Dohody.
  4. Tato Dohoda a dokumenty v ní uvedené představují celé ujednání a dohodu mezi stranami a nahrazuje

všechny předchozí dohody stran týkající se předmětu této Dohody.

Ochrana fondů

Všechny příslušné prostředky odpovídající vašemu Disponibilnímu zůstatku jsou ze zákona odděleny od našich prostředků a drženy na Účtu s prostředky zákazníků v souladu s požadavky na ochranu podle nařízení o elektronických penězích z roku 2011. V případě, že se dostaneme do platební neschopnosti, jsou tyto prostředky chráněny proti nárokům vzneseným jakýmikoli věřiteli.

Regulace a právo

  1. Platební služby, Karta a Účet jsou platebními službami, nikoli vkladovými, úvěrovými nebo bankovními produkty, a nejsou zahrnuty do Systému pojištění vkladů.
  2. Tato Dohoda se bude řídit a vykládat v souladu s právem Irska a jakýkoli spor nebo nárok v souvislosti s touto Dohodou podléhá nevýhradní jurisdikci irských soudů. Pokud však máte bydliště mimo Irsko, můžete podat žalobu v zemi svého bydliště.

 

Přehled poplatků a limitů

 

BANCIBO PREMIUM QC POPLATKY/DC5921

Administrativní & Měsíční Poplatky

 

Položka

Poplatek

Poplatek za otevření účtu a vydání karty

14,90 EUR

Měsíční poplatek za správu účtu a karty

12,90 EUR

Dobíjecí transakce/dobití účtu

 

Položka

Poplatek


Dobití účtu jinou kreditní kartou

1,50 %

Dobití účtu jinou debetní kartou

1,00 %

Dobití účtu přes kartové API rozhraní

1,50 %

Dobití účtu bankovním převodem

0,30 EUR

Dobití účtu z kreditní karty na internetu

1,50 %

Dobití účtu z debetní karty na internetu

1,00 %

Platební transakce

 

Položka

Poplatek

Bankovní převod

0,99 EUR

Platby kartou u obchodníka – na terminálu POS

 

Položka

Poplatek

Zamítnutí transakce na POS

0,00 EUR

Platba kartou na POS mimo země SEPA

0,49 % + 0,49 EUR

SEPA transakce

 

Položka

Poplatek

SEPA Příchozí platba

0,99 EUR

SEPA Odchozí platba

0,99 EUR

ATM transakce - bankomaty

 

Položka

Poplatek

Výběr z bankomatu v České republice

0,25 % + 0,99 EUR

Výběr z bankomatu v zahraničí v SEPA zemích

0,28 % + 0,99 EUR

Výběr z bankomatu v zahraničí mimo SEPA země

1,10 % + 1,99 EUR

Změna PIN ke kartě v bankomatu

0,50 EUR

Dotaz na zůstatek účtu v bankomatu

0,50 EUR

Zamítnutí transakce v bankomatu

0,00 EUR

SMS Služby

 

Položka

Poplatek

SMS Uzamčení karty

0,00 EUR

SMS Opětovné zaslání PIN ke kartě

0,00 EUR

SMS Odemčení karty

0,00 EUR

SMS Dotaz na zůstatek účtu

0,00 EUR

Ostatní služby

 

Položka

Poplatek

Vydání náhradní karty

9,99 EUR

Charge-back

25 EUR

Různé

 

Poplatek za směnu měn (FX Fee)

1.50 %

Poplatek za vrácení zůstatku na účtu po skončení platnosti
karty SEPA odchozí platbou ( Late Redemption Fee) *

20 EUR

Poplatek za zrušení platebního příkazu (Revocation Fee) **

20 EUR


Poplatek za vrácení zůstatku po skončení platnosti karty - Late Redemption Fee *

V případě, že držiteli karty skončila platnost karty se zůstatkem na účtu, držitel karty může požádat o vrácení tohoto zůstatku následujících šest let. Za vrácení tohoto zůstatku bude držiteli účtován s tím spojený poplatek.

 Poplatek z a zrušení platebního příkaz u - Revocation Fee **

Pokud se držitel karty rozhodne zrušit platbu po jejím zadání a informuje BANCIBO, SE, bude za zrušení transakce ( je-li možné transakci zrušit), účtován poplatek. Převod proběhne v rámci transakčních limitů BANCIBO.

 

BANCIBO PREMIUM QC LIMITY/DC5921


 

Limity pro dobíjení BANCIBO PREMIUM QC karty/účtu

Max. povolená částka za 1 den

5 600 EUR

Max. počet povolených pokusů za 1 den

20 x


Max. povolená částka pro dobití debetní/kreditní kartou za 1 měsíc

250 EUR

Max. povolená individuání částka pro 1 dobití

5 600 EUR

Min. povolená částka pro dobití

0,00 EUR

Max. povolený zůstatek na kartě/účtu

7 000 EUR

Max. povolený převod z karty na kartu v programu BANCIBO PREMIUM QC

Unlimited

Max. povolená částka pro nabití za 1 měsíc

5 600 EUR

Max. povolená částka pro nabití za 1 rok

67 200 EUR

 

Limity pro výdaje na BANCIBO PREMIUM QC kartě/účtu

Max. povolená částka pro výběry z ATM * za 1 den

1 000 EUR

Max. povolená částka pro výběry z ATM za 1 měsíc

4 000 EUR

Max. povolená částka pro výběry z ATM za 1 rok

20 000 EUR

Max. povolený počet pokusů o výběr hotovosti z ATM za 1 den

10 x

Max. povolená částka pro 1 výběr hotovosti z ATM

1 000 EUR

Max. povolená částka pro transakce na POS * za 1 den

5 600 EUR

Max. povolený počet transakčních pokusů na POS za 1 den

30 x

Max. povolená částka pro transakce na POS za 1 měsíc

5 600 EUR

Max. povolená částka pro transakce na POS za 1 rok

67 200 EUR

Max. povolená částka pro 1 transakci na POS

5 600 EUR

Max. povolená částka pro výběr hotovosti kartou na pokladně banky za 1 měsíc

1 000 EUR

Max. povolená částka pro 1 transakci při objednávce přes e-mail/telefon (MOTO Payment)

5 600 EUR


ATM *: Bankomat
POS * : Platební terminál u obchodníka